Dodajte na zacetni zaslon!

Roam Like At Home. Pogosto zastavljena vprašanja glede ukinitive gostovanja v EU. Po 15. juniju 2017 so cene gostovanja izenačene z domačimi cenami.

Operaterji: Telekom, A1 (A1, bob), Telemach, T-2, Izimobil, HoT, Spar Mobil

S 15. 6. 2017 na podlagi Uredbe (EU) št. 531/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (kot spremenjena z Uredbo (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta) za storitve gostovanja v Evropski uniji, Liechtensteinu, na Norveškem in Islandiji (v nadaljevanju: EU) veljajo enake cene kot doma »Roam Like At Home« (v nadaljevanju: RLAH). Dodatno zaračunavanje storitev gostovanja bo dovoljeno samo pod posebnimi pogoji, kot jih določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2286.

Kaj je RLAH?

 

Glavna prednost RLAH je, da uporabnik v EU mobilne storitve uporablja pod enakimi pogoji in v enakem obsegu, kot doma. Z namenom prilagoditve uredbenim pravilom, bodo morali ponudniki storitev ustrezno preoblikovati nekatere obstoječe naročniške pakete tako, da bodo ti zagotavljali RLAH. Samo, če bo uporabnik izrecno soglašal, da ne želi uporabe RLAH, mu bo lahko ponudnik storitev omogočil uporabo storitev po ponudbi, ki ni skladna z reguliranimi pogoji (tj. na enak način kot pred 15. 6. 2017, pri čemer se takšna ponudba šteje za t. i. alternativno tarifo).

Če bi želeli uporabljati alternativno tarifo, vam svetujemo, da se pri vašem ponudniku storitev dobro pozanimate o prednostih RLAH in skrbno razmislite o uporabi takšne tarife. Med alternativne tarife, ki bi lahko bile zanimive za uporabnike, spadajo npr. paketi, ki dodatno vključujejo še določene količine storitev za gostovanje v tujini (EU in izven EU), ipd.

Storitve gostovanja se bodo v EU zaračunavale na podlagi domačih maloprodajnih cen. V kolikor ima uporabnik s paketom že zakupljeno določeno količino enot, se mu bodo v času gostovanja v EU opravljene storitve odštevale od zakupljenih enot. Po porabi zakupljenih enot bodo ponudniki uporabnikom zaračunavali domače maloprodajne cene, enako, kot če bi vse zakupljene enote porabili v Sloveniji. V primeru uporabnikov, ki storitve plačujejo po porabi (predplačniški uporabniki), pa se bodo opravljene storitve v EU zaračunale po enaki ceni, kot če bi bile opravljene doma.

Edina izjema, pri kateri bodo ponudniki storitev uporabnikom lahko količinsko omejili uporabo storitev v gostovanju v EU so t. i. paketi z odprtim prenosom podatkov, pri katerih pa količinska omejitev velja samo za podatkovni prenos.

Med slednje se uvrščajo:

  • 1. paketi, ki vključujejo neomejeno količino prenosa podatkov (tudi paketi, pri katerih se uporabniku ob doseženi določeni količini hitrost prenosa podatkov upočasni, nadaljnji promet pa se ne zaračunava), in
  • 2. paketi, pri katerih je domača maloprodajna cena brez DDV na enoto podatkovnih storitev, ki se izračuna tako, da se maloprodajna cena paketa brez DDV deli z vključeno količino podatkovnih storitev v paketu, nižja od najvišje regulirane veleprodajne cene (ta na dan 15. 6. 2017 znaša 7,70 EUR brez DDV/GB podatkov).

Pri paketih z odprtim prenosom podatkov se količina podatkovnega prenosa (t. i. količina poštene uporabe podatkovnih storitev v EU, v nadaljevanju: količinska omejitev PPU), ki jo lahko naročnik v okviru razpoložljivih zakupljenih količin brezplačno opravi v gostovanju v EU, izračuna tako, da se maloprodajna cena paketa brez DDV deli z najvišjo regulirano veleprodajno ceno in rezultat pomnoži s številom dva. Po porabi izračunane količine za prenos podatkov v EU lahko ponudnik storitev uporabniku do porabe zakupljenih količin podatkov zaračunava pribitek v višini najvišje regulirane veleprodajne cene za prenos podatkov, ki po 15. 6. 2017 znaša 7,70 EUR brez DDV/GB. O tem, kakšna količina vam je glede na vaš paket na razpolago, boste obveščeni v SMS sporočilu ob prestopu meje. V kolikor vas ponudnik storitev ne obvesti o morebitni količinski omejitvi za prenos podatkov v gostovanju v EU, se šteje, da imate na razpolago enako količino kot v Sloveniji.

Kako vem, ali je izbran paket pri katerem je omejena vključena količina prenosa podatkov, t. i. paket z odprtim prenosom podatkov?

 

Pri izračunu, ali gre za paket z odprtim prenosom podatkov, se upošteva cena paketa brez DDV, ki se deli z vključeno količino podatkovnih storitev v paketu. Če izračun pokaže, da je cena za GB glede na mesečno naročnino paketa nižja od 7,70 EUR, potem gre za paket z odprtim prenosom podatkov. V tem primeru bo za uporabnika lahko veljala količinska omejitev PPU, kar pomeni, da bo imel v okviru razpoložljivih zakupljenih količin omejeno količino za brezplačen prenos podatkov v EU. Količina bo enaka oziroma nižja od količine, ki jo ima uporabnik na razpolago v domačem omrežju, odvisno od izračuna.

Primer: Paket z mesečno naročnino 25,00 EUR z DDV (oziroma 20,49 EUR brez DDV) vključuje neomejene klice, neomejena SMS sporočila in 10 GB podatkov v slovenskem omrežju.

Izračun (20,49 / 10 = 2,05 EUR brez DDV/GB kar je manj kot 7,70 EUR brez DDV) pokaže, da gre za paket z odprtim prenosom podatkov. Naročnik tega paketa ima za gostovanje v EU neomejene klice, neomejena SMS sporočila, pri tem pa lahko ponudnik storitev uporabi količinsko omejitev PPU 5,32 GB podatkov (20,49 / 7,7 * 2).

Primer: Paket z mesečno naročnino 20,00 EUR z DDV (oziroma 16,39 EUR brez DDV) vključuje neomejene klice, neomejena SMS sporočila in 2 GB podatkov v slovenskem omrežju.

Izračun (16,39 / 2 = 8,19 EUR brez DDV/GB kar je več kot 7,70 EUR brez DDV) pokaže, da ne gre za paket z odprtim prenosom podatkov, kar pomeni, da ima naročnik tega paketa za gostovanje v EU na razpolago storitve v enakem obsegu, kot doma (tj. 2 GB podatkov).

Ali se bo pri izračunu količine in pribitka za prenos podatkov v gostovanju v EU vedno upoštevala cena 7,7 EUR/GB?

 

Ne. 7,70 EUR/GB je najvišja regulirana veleprodajna cena za prenos podatkov, ki stopi v veljavo 15. 6. 2017. Cena (vse navedeno je brez DDV) se bo v obdobju naslednjih petih let postopno zniževala, in sicer:

  • 1. januarja 2018 na 6,00 EUR/GB,
  • 1. januarja 2019 na 4,50 EUR/GB,
  • 1. januarja 2020 na 3,50 EUR/GB,
  • 1. januarja 2021 na 3,00 EUR/GB in
  • 1. januarja 2022 na 2,50 EUR/GB.

Posledično se bo na letni ravni povečevala tudi omejena količina za brezplačen prenos podatkov v EU.

Ali mi operater res ne bo dodatno zaračunaval opravljenih storitev v EU?

 

Poleg količinske omejitve PPU, ki velja v primeru paketov z odprtim prenosom podatkov, bo zaračunavanje pribitkov za opravljene storitve v EU odslej dovoljeno le v skladu s politiko poštene uporabe (PPU), katere namen je zagotoviti, da maloprodajne storitve gostovanja niso predmet zlorabe ali nepravilne uporabe. To pomeni, da bodo lahko po 15. 6. 2017 ponudniki storitev od svojih uporabnikov zahtevali vnaprej določena dokazila, s katerimi bodo izkazali običajno prebivališče ali trajne vezi s Slovenijo. Šele, ko bodo uporabniki navedeno izkazali, jim bo operater dolžan omogočiti RLAH, sicer se jim bo gostovanje v EU zaračunavalo s pribitki (enako kot do sedaj). Navedeno pa ne velja za obstoječe naročnike, ki bodo naročniško razmerje sklenili pred 15. 6. 2017. Tem je s 15. 6. 2017 RLAH omogočen avtomatično.

Prav tako bodo lahko ponudniki storitev v obdobju štirih mesecev kumulativno spremljali prisotnost uporabnikov in njihovo porabo v domačem omrežju. Uporabnik, ki bo v obdobju štirih mesecev več kot 50 % dni prijavljen v gostujočih omrežjih operaterjev v EU (šteje se, da je uporabnik prijavljen v domače omrežje, če se vsaj enkrat na dan prijavi nanj) in ki bo hkrati v tem obdobju več kot 50 % vseh storitev opravil v gostovanju v EU, bo lahko s strani ponudnika z SMS sporočilom obveščen, da v kolikor v roku 14 dni ne spremeni vzorca porabe, mu bo za gostovanje v EU zaračunan pribitek. Ta bo lahko znašal največ do višine regulirane veleprodajne cene, ki po 15. 6. 2017 znaša 3,2 evrocenta na minuto za odhodne govorne klice, 1 evrocent za poslan SMS in 7,7 EUR/GB za prenos podatkov. Pri tem bo pribitek za dohodne govorne klice lahko znašal največ do višine tehtanega povprečja najvišjih cen zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih v EU, ki za leto 2017 znaša 1,08 evrocenta na minuto. V primeru, da bo ponudnik storitev uporabniku pričel zaračunavati pribitek, ga bo o tem predhodno obvestil z SMS sporočilom.

V primeru t. i. paketov z odprtim prenosom podatkov pa bodo ponudniki storitev uporabniku lahko zaračunali pribitek za prenos podatkov po tem, ko bo uporabnik v gostovanju v EU dosegel količinsko omejitev PPU. V tem primeru bo uporabniku do količine, ki jo ima na razpolago v domačem omrežju, zaračunan pribitek, o čemer bo predhodno obveščen prek SMS sporočila. Ko pa uporabnik enkrat doseže količino, ki jo ima na razpolago doma, se mu zaračuna domača maloprodajna cena, ne glede na to, ali nadaljnji promet opravi doma ali v gostovanju v EU.

Primer: Uporabnik ima za prenos podatkov v Sloveniji na razpolago 10 GB podatkov, izračunana količinska omejitev PPU znaša 5 GB za prenos podatkov v gostovanju v EU.

1. Uporabnik prenese 1,5 GB doma in 5 GB v gostovanju v EU:
Uporabnik nima nobenih dodatnih stroškov. Za gostovanje v EU je porabil celotno količinsko omejitev PPU (5 GB), v paketu pa mu ostane še 3,5 GB prenosa podatkov.

2. Uporabnik najprej prenese 1,5 GB doma, nato pa v gostovanju v EU prenese še 11 GB:
Ponudnik storitev uporabniku za porabo v gostovanju v EU nad količinsko omejitvijo PPU (tj. nad količino 5 GB porabljeno v EU, torej od 6,5 GB skupne porabe vključenih enot) zaračunava pribitek dokler so na razpolago domače vključene enote (tj. do skupne porabe vključenih enot 10 GB, ki se porabljajo tako doma kot v EU, pri čemer poraba v EU takrat znaša 8,5 GB). Po dosegu domačih vključenih enot v času gostovanja v EU se za preostalih 2,5 GB porabe v EU zaračunava domača maloprodajna cena izven paketa, tako v primeru porabe doma kot v gostovanju v EU.

3. Uporabnik v gostovanju v EU prenese 12 GB in 0 GB doma:
Ponudnik storitev uporabniku nad količinsko omejitvijo PPU (tj. nad 5 GB porabljenih v EU, torej od 5 GB skupne porabe vključenih enot) do porabe domačih vključenih enot v paketu (tj. do 10 GB) zaračunava pribitek, nad porabo domačih vključenih enot, za preostala 2 GB porabe v EU, pa domačo maloprodajno ceno izven paketa, ki se zaračunava tako v primeru porabe doma kot v gostovanju v EU.

4. Uporabnik najprej prenese 15 GB doma in nato še 1 GB v gostovanju v EU:
Ker uporabnik nima več domačih vključenih enot v paketu, pomeni, da tudi več nima na razpolago enot za gostovanje v EU, zato se mu za ves opravljen prenos podatkov nad domačo vključeno količino 10 GB zaračunava domača maloprodajna cena izven paketa, tako v primeru porabe doma kot v gostovanju v EU.

5. Uporabnik najprej prenese 12 GB v gostovanju v EU in nato še 2 GB doma:
Ponudnik storitev za porabo nad količinsko omejitvijo PPU 5 GB uporabniku zaračunava pribitek dokler so na razpolago domače vključene enote (tj. do 10 GB). Po dosegu domačih vključenih enot se uporabniku zaračunava domača maloprodajna cena izven paketa, tako za porabo doma kot v gostovanju v EU.

6. Uporabnik najprej prenese 0,5 GB doma in nato še 8,5 GB v gostovanju v EU:
Ponudnik storitev za porabo nad količinsko omejitvijo PPU (tj. nad 5 GB v gostovanju v EU, torej od 5,5 GB skupne porabe vključenih enot) uporabniku zaračunava pribitek do porabe 8,5 GB v EU (tj. do skupne porabe 9 GB). Uporabniku v okviru domačih vključenih enot tako ostane še neporabljen 1 GB prenosa podatkov.

Primer: Uporabnik ima za prenos podatkov v Sloveniji na razpolago 3 GB podatkov, izračunana količinska omejitev PPU znaša 5 GB za prenos podatkov v gostovanju v EU.

Uporabnik lahko v gostovanju v EU prenese skupaj 3 GB podatkov, za porabo nad 3 GB (ne glede na izračunano količinsko omejitev PPU) se uporabniku tako doma kot v gostovanju v EU zaračunava domača maloprodajna cena, ki velja za opravljen prenos podatkov izven paketa.

Primer: Naročniški paket vključuje neomejeno količino prenosa podatkov, pri čemer se uporabniku po doseženih 10 GB hitrost prenosa podatkov samo upočasni, ne pa ustavi oziroma dodatno zaračunava. Izračunana količinska omejitev PPU znaša 5 GB za prenos podatkov v gostovanju v EU.

1. Uporabnik najprej doma porabi 4 GB podatkov in nato še 8 GB v gostovanju v EU:
Ponudnik storitev za porabo nad količinsko omejitvijo PPU (tj. nad 5 GB v gostovanju v EU, torej od 9 GB skupne porabe) uporabniku zaračunava pribitek do porabe 8 GB v EU (tj. do skupne porabe 12 GB). Pri tem se uporabniku ob doseženi skupni porabi 10 GB (doma in v gostovanju v EU) upočasni hitrost prenosa podatkov za vso nadaljnjo porabo doma ali v gostovanju v EU.

2. Uporabnik najprej v gostovanju v EU porabi 3 GB podatkov, nato v Sloveniji 6 GB podatkov, gre ponovno v EU in tam prenese novih 4 GB podatkov, nato pa v Sloveniji še 2 GB podatkov:
Uporabniku se po tem, ko skupaj doma in v gostovanju v EU porabi 10 GB podatkov (najprej 3 GB v EU, nato 6 GB doma in še 1 GB v EU), upočasni nadaljnja hitrost prenosa podatkov. Ponudnik storitev za porabo nad količinsko omejitvijo PPU (tj. nad 5 GB v gostovanju v EU, torej od 11 GB skupne porabe) uporabniku zaračunava pribitek do porabe 7 GB v EU (tj. do skupne porabe 13 GB). Ko uporabnik v istem obračunskem obdobju pride nazaj v Slovenijo, se mu preneha zaračunavati pribitek za nadaljnjo porabo 2 GB v Sloveniji, hitrost prenosa pa je še vedno upočasnjena.

Kako se bodo opravljene storitve v EU zaračunavale predplačniškim uporabnikom?

 

Predplačniški uporabniki, tj. tisti, ki storitve plačujejo po porabi in nimajo vnaprej zakupljenega določenega števila enot, bodo v gostovanju v EU za uporabo mobilnih storitev plačevali enako, kot doma. Edina izjema bo lahko količinska omejitev PPU za prenos podatkov v EU, in sicer bo v tem primeru predplačniški uporabnik ob prestopu meje obveščen o količini, ki jo ima v EU na razpolago za prenos podatkov po domači ceni, glede na njegovo dobroimetje v trenutku prestopa meje. Pri tem se količinska omejitev PPU za prenos podatkov po domači ceni izračuna tako, da se razpoložljivo dobroimetje ob prestopu meje deli z regulirano najvišjo veleprodajno ceno, ki po 15. 6. 2017 znaša 7,70 EUR brez DDV/GB. Navedeno velja ob vsakem prestopu meje in nato v primeru morebitnega dodatnega polnjenja dobroimetja v EU.

Če ponudnik storitev predplačniškega uporabnika ob prestopu meje v EU ne bo obvestil o količinski omejitvi za prenos podatkov, pomeni, da ima uporabnik za gostovanje v EU za prenos podatkov na razpolago vso dobroimetje.

Ponudniki predplačniških storitev lahko od svojih uporabnikov zahtevajo, da jim predložijo dokazilo o običajnem prebivališču ali drugih trajnih vezeh. V kolikor predplačniški uporabnik tega ne izkaže, mu ponudnik ni dolžan omogočiti RLAH in mu lahko za opravljene storitve v EU poleg domače maloprodajne cene zaračunava tudi pribitek. V kolikor ponudnik storitev od uporabnikov zahteva predložitev dokazila o običajnem prebivališču ali drugih trajnih vezeh, jim ne sme omejevati prenosa podatkov v EU na podlagi količinske omejitve PPU.

Ali tudi po 15. 6. 2017 še naprej velja finančna omejitev za prenos podatkov v EU v višini 50,00 EUR brez DDV?

 

Da, še vedno velja privzeta finančna meja za prenos podatkov v tujini 50 EUR brez DDV. Uporabnik mora biti obveščen ob dosegu 80% finančnega limita in nato ob dosegu limita. Navedeno velja tudi v primeru gostovanja izven EU, razen z Uredbo določenih izjem (finančna meja v gostovanju zunaj držav članic EU ne velja, če operater obiskanega omrežja v obiskani državi zunaj Unije ne dovoli, da bi ponudnik storitev gostovanja spremljal porabo svojih uporabnikov v realnem času – v tem primeru mora biti uporabnik ob vstopu v tako državo brez nepotrebnega odlašanja in z brezplačnim SMS sporočilom obveščen, da podatki o skupni porabi in jamstvo, da določena finančna meja ne bo presežena, nista na voljo).

Ali lahko, ko v EU dosežem količinsko omejitev za prenos podatkov, zakupim dodatno količino za prenos podatkov?

 

Lahko. Uporabnik ima možnost, da svojemu osnovnemu paketu zakupi dodatne količine za prenos podatkov, v kolikor to omogoča ponudnik storitev tudi v Sloveniji. V tem primeru se količinska omejitev PPU, ki je na voljo za porabo v okviru razpoložljivih domačih količin podatkov, izračuna na podlagi vsote mesečne naročnine za mobilne storitve in plačila za dodaten zakup.

Ali lahko kupim SIM kartico v drugi državi članici EU in uporabljam storitve preko tujega ponudnika storitev?

 

Lahko, v kolikor to dopuščajo pogoji tujega ponudnika storitev. Ponudnik storitev pa lahko od vsakega uporabnika, ki sklene naročniško razmerje oziroma kupi SIM kartico po 15. 6. 2017, pred nudenjem RLAH zahteva običajno prebivališče oziroma izkazane trajne vezi z državo članico, v kateri je izdana SIM kartica. V kolikor tega ne boste mogli izkazati (seznam možnih dokazil je dostopen na spletni strani vsakega ponudnika storitev), vam tuj ponudnik storitev ni dolžan omogočiti uporabe storitev v tujini pod RLAH pogoji, ampak vam v primeru gostovanja izven te države članice EU za vsako opravljeno storitev lahko zaračunava pribitek.

Dobro je vedeti ...

 

- Klici v gostovanju iz EU v vse države EU (vključno s Slovenijo) se zaračunavajo po domačih cenah, ki veljajo za klice v druga omrežja v Sloveniji. Če ima uporabnik znotraj paketa zakupljene enote za klice znotraj slovenskih omrežij, se mu bo npr. klic, opravljen iz Avstrije v Nemčijo oziroma klic opravljen iz Avstrije v Slovenijo, odštel od zakupljenih enot in je tako za uporabnika (v primeru, da ima enote še na razpolago) brezplačen.
OPOZORILO! Klici slovenskih uporabnikov iz domačega omrežja v EU niso predmet ureditve gostovanja v EU (npr. klic iz Slovenije v Nemčijo), tako da za slednje veljajo cene za mednarodne klice po ceniku posameznega operaterja.

- Ponudnik storitev vam lahko v gostovanju v EU omeji količino za opravljene klice oziroma SMS sporočila samo, če takšna omejitev velja tudi v Sloveniji (v domačem omrežju).

- Klici na premijske številke niso regulirani in se zato zaračunavajo po veljavnem ceniku ponudnika storitev. Enako velja za klice, opravljene v satelitskem omrežju (npr. v času gostovanja na ladji, na letalu).

- OPOZORILO! Navedeno velja samo za gostovanje v državah EU in EEA (Liechtenstein, Norveška in Islandija). Gostovanje npr. v Švici, v BiH, v Srbiji, v Makedoniji ipd. ni zajeto v ureditvi gostovanja v EU, tako da se storitve gostovanja uporabnikom v teh državah še naprej zaračunavajo skladno z veljavnim cenikom ponudnika storitev.

Kalkulator prenosa podatkov (v angleščini)

 

RoamingEU.com: Calculate your data allowance while travelling the EU

Telekom Slovenije
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
Bob
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
Spar Mobil
spletna stran klicni center e-mail
SoftNET mobil
spletna stran klicni center e-mail
Google Pay
A1
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
Izimobil
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
Hip mobil
spletna stran klicni center e-mail
Ventocom
spletna stran e-mail
Apple Pay
Telemach
spletna stranklicni center e-mail Facebook YouTube
T-2
spletna stran klicni center e-mail Facebook YouTube
HoT - Hofer Telekom
spletna stran klicni center e-mail
Garmin Pay
Me2
spletna stran klicni center e-mail

donacije